اطلاعات تماس

   تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
   میزخدمت ۶۶۱۶4156 - ۰۲۱
   امور دفتری ۶۶۱۶4150 - ۰۲۱
   ۶۶۰۱۵۳۶۳ - ۰۲۱
   ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴
   ictc@sharif.edu