Disable Preloader

راهنمای پست الکترونیک

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شریف برای اشخاص(حقیقی یا حقوقی) واجد شرایط اقدام به صدور حساب پست ‌الکترونیکی دانشگاه شریف تحت دامنه‌های ثبت شده دانشگاه (sharif.ir و sharif.edu) می‌نماید. با مراجعه به اینجا می‌توانید از تمامی شرایط و ضوابط برای درخواست پست الکترونیک هر دو گروه مطلع شوید.