Disable Preloader

راهنمای اینترنت

با توجه به این که استفاده از اینترنت و سرویس‌های مرکز، با دریافت شناسه شریف و پست الکترونیک شما در دانشگاه شریف ممکن می‌شود، در صورت نداشتن شناسه شریف از این آدرس نسبت به درخواست شناسه خود اقدام کنید.