شیوه ایجاد VPN برای کاربران Android 7 به بالا

 • برای ساختن VPN وارد Setting شوید سپس بخش VPN را انتخاب نمایید:

 • یک VPN جدید ایجاد کنید.
 • سپس در صفحه بازشده تنظیمات را مطابق تصاویر زیر انجام دهید و سپس تنظیمات را save کنید.

  Description: نام دلخواه
  type: L2TP/IPSec PSK
  Server: access3.sharif.ir
  L2TP Secret: خالی
  IPSec Identifier: خالی
  IPSec pre-shared key: access3.sharif.ir
  Username: شناسه شریف شما
  Password: پسورد شناسه شریف شما