شیوه ایجاد VPN برای کاربران IOS 10 به بالا

 • برای ساختن VPN وارد Setting شوید سپس بخش VPN را انتخاب نمایید:

 • در انتهای صفحه بازشده Add VPN Configuration را انتخاب کنید:

 • سپس در صفحه بازشده تنظیمات را مطابق تصویر زیر انجام دهید:
 • Description: نام دلخواه
  type: L2TP
  Server: access3.sharif.ir
  Account: شناسه شریف شما
  Password: پسورد شناسه شریف شما
  Secret: access1.sharif.ir
  Send all traffic: ON