شیوه ایجاد VPN برای کاربران IOS 10 به بالا

 • برای ساختن VPN وارد Setting شوید سپس بخش VPN را انتخاب نمایید:

 • در انتهای صفحه بازشده Add VPN Configuration را انتخاب کنید:

 • سپس در صفحه بازشده تنظیمات را مطابق تصویر زیر انجام دهید:
 • Description:نام دلخواه
  type:L2TP
  Server:access3.sharif.ir
  Account:شناسه شریف شما
  Password:پسورد شناسه شریف شما
  Secret:access1.sharif.ir
  Send all traffic:ON