شیوه ایجاد VPN برای کاربران Mac

 • برای ساختن VPN وارد open network preferences شوید. سپس روی علامت + (create a new service) کلیک کنید.

 • Interface را مطابق تصویر VPN را انتخاب کنید.

 • VPN Type را مطابق تصویر L2TP over IPsec انتخاب کنید.

 • در قسمت Service Name یک نام دلخواه وارد کنید.

 • و بر روی دکمه ی create کلیک کنید.
 • اطلاعات را مطابق تصویر زیر وارد کنید.

  Server Address: access3.sharif.ir
  Account Name: شناسه شریف شما

 • سپس بر روی authentication Setting کلیک کنید و اطلاعات را مطابق تصویر زیر وارد کنید.
 • Password: پسورد شناسه شریف شما
  Shared Secret: access1.sharif.ir

 • بر روی Ok کلیک کنید.
  حال روی دکمه‌ی Advanced کلیک کرده و اطمینان حاصل کنید گزینه‌ی send all traffic over VPN connection تیک خورده باشد.