خدمات اینترنت و شبکه

خدمات اینترنت و شبکه

برای استفاده از خدمات اینترنت و شبکه فرم زیر را تکمیل نمایید و به مرکز فناوری اطّلاعات و ارتباطات دانشگاه ارائه دهید.