معرفی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان یک کانون پیشتاز در فعالیت‌های آموزشی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری، و همچنین فعالیت‌های ارزشمند پژوهشی و ارتباط با صنعت و حمایت از فعالیت‌های ترویج و همگانی کردن علم و تکنولوژی، جایگاه ویژه‌ای در سطح ملی و بین المللی دارا است. در راستای هدف‌های دانشگاه، فناوری اطلاعات و ارتباطات بستری مناسب و ضروری برای ارتقای فعالیت‌های دانشگاه صنعتی شریف است که از یک سو با استفاده از این امکانات خدمات آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و دانشجویی را سرعت و دقت بخشد و از سوی دیگر با استفاده از بستر شبکه و امکان اطلاع رسانی دستاوردهای علمی، آموزشی، پژوهشی، و تکنولوژیکی خود را در سطح ملی و بین المللی مطرح سازد و امکان تعامل را فراهم نماید و علاوه بر آن برای پیشبرد مرزهای دانش گستره چالش و تلاش را فراهم آورد. مدیریت استراتژیک و مدیریت اجرایی سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه به عهده مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه (مرکز محاسبات سابق) است که با استفاده از روش برون سپاری و با همکاری نهادها، و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی امور طراحی و پیاده سازی سیستم‌های مورد نیاز را به انجام می‌رساند و کار توسعه و نگهداری سیستم‌ها را عهده دار می‌گردد.

    ساختار