دامنه دانشگاه صنعتی شریف

برای آشنایی با دامنه‌ها ابتدا تعریفی از آن‌ها ارائه شده است:

  • دامنه: به نام یا نام‌های اینترنتی دانشگاه شریف اطلاق می‌گردد که در حال حاضر شامل: sharif.edu ، sharif.edu و sharif.ac.ir

  • زیردامنه: به هر نامی که تحت ۳ دامنه شریف تعریف شود، اطلاق می‌گردد. مانند: example.sharif.edu

  • زیردامنه سطح ۳: زیردامنه‌ای که مستقیما تحت دامنه‌های شریف تعریف گردد. مانند:example.sharif.edu زیردامنه سطح ۴: ‌زیردامنه‌ای که تحت زیردامنه 3 تعریف گردد. مانند:  sample.example.sharif.edu

دانشگاه شریف مالکیت معنوی ۳ دامنه sharif.edu‌ ،sharif.ir و sharif.ac.ir را دارا می‌باشد. به منظور پاسداری و صیانت از این نام‌ها، آیین‌نامه ذیل ناظر به تخصیص و نحوه استفاده از زیردامنه‌های تحت این دامنه‌ها در راستای ارائه محتوای وب خواهد بود.

  • دامنه‌های رسمی دانشگاه برند شریف حساب شده که نیاز به حفاظت و ترفیع دارند (protection and promotion).

  • تخصیص دامنه‌ها و محتوای سایت‌ها رابطه مستقیمی با رتبه‌بندی‌های مختلف وبی (مانند Google Page Rank و Alexa Rank)‌ دارند و این رتبه‌بندی‌ها از فاکتورهای موثر در رتبه‌بندی آکادمیک دانشگاه‌ها می‌باشند.

دریافت فرم ثبت نام دامنه